Product Info
--------------------------------

 *제품명 : 고급 가죽노트
 *소재 : 합성피혁
 *색상 : 크림슨
 *원산지 : 한국
 *사이즈 : 가로 16cm* 세로 22cm * 2cm             *측정 부위와 방법에 따라 1~3cm정도 
                 오차 범위가 있을 수 있습니다.

                   *제품 이미지는 모니터에 따라 
                    다소 다르게 보일 수 있습니다